Generelle bestemmelser og forretningsvilkår for aftaler med Cloud-Regnskab

1. Generelt

Dette dokument indeholder de generelle betingelser for aftaleforhold mellem Kunden og Cloud-Regnskab i forbindelse med produkter og ydelser. Cloud-Regnskab har ret til at ændre i betingelserne og sådanne ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden. Såfremt Kunden måtte ønske at opsige aftalen grundet væsentlige ændringer, kan dette ske som anført nedenfor.

2. Produktet

Cloud-Regnskab leverer et online baseret Regnskabsprogram.

3. Cloud-Regnskab’s ydelse

3.1 Cloud-Regnskab software tilbydes på en ”as is” basis, det vil sige som det til enhver tid fungerer.
3.2 Af hensyn til teknisk service og vedligeholdelse kan det forekomme, at Kundens administrations adgang er lukket i op til få timer ad gangen. Servicevinduerne forekommer typisk 1 gang om måneden og placeres oftest uden for normal arbejdstid.
3.3 Cloud-Regnskab har tilladelse til at benytte Kundens navn og logo alene for at identificere Kunden som så i markedsføringsmateriale, i såvel elektronisk som papir form. Tilladelse hertil kan trækkes tilbage, dog skal dette meddeles skriftligt med 30 dages varsel.
3.4 Hverken Cloud-Regnskab eller internetudbyder kan gøres ansvarlig for hærværk, hacking eller nogen anden form for skade på Regnskabsprogrammet eller data.
3.5 Cloud-Regnskab fraskriver sig ethvert ansvar som følge af evt. fejl i Cloud-Regnskab’s software, og et evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige Kundens indbetalte beløb til Cloud-Regnskab og aldrig udstrækkes til eventuelt følgeskader eller indirekte tab.
3.6 Cloud-Regnskab er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold udenfor Cloud-Regnskab’s kontrol, herunder men ikke begrænset til regeringsforanstaltninger, naturforhold, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, oprør, krig, usædvanlige strømafbrydelser, kapacitetsmangler og flaskehalse, strejke og lockout blandt Cloud-Regnskab’s egne medarbejdere.

4. Betaling

4.1 Anførte og aftalte priser for brug af systemet samt andre ydelser er eksklusiv moms og andre statsafgifter.
4.2 Betalingstidspunktet fremgår af aftalen.
4.3 Betalingsfristen er 14 dage netto fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling påregnes et rykkergebyr på kr. 150,- samt morarente i overensstemmelse til rentelovens regler.
4.4 Priser fra Cloud-Regnskab i trykte eller elektroniske brochurer samt på internettet er alene af vejledende karakter.

5. Varighed af aftale

Aftalen er gensidigt uopsigelig i aftaleperioden, der er 12 måneder fra aftalens indgåelse. Ved udløb forlænges aftalen automatisk medmindre en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til udløb af en måned. Drift / abonnement faktureres årligt forud. Abonnementet træder i kraft hurtigst muligt efter kundens accept. Drift og abonnement forlænges løbende hvert år. Drift og abonnement kan opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en periode. Cloud-Regnskab refunderer ikke betalinger for drift samt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. Aftalen er i henhold til vores generelle betingelser. Alle priser er eksklusiv moms.

6. Hosting og Features

Cloud-Regnskab hoster løsningen og data. Inkluderede features i løsningen er: Kontoplan, bogføring og Indstillinger. Ønskes flere moduler der evt. lanceres senere, kan disse tilkøbes mod de til enhver tid gældende priser for disse moduler.

7. Misligholdelse

7.1 Hvis Kunden misligholder brugs- og licensbetingelserne, herunder betalingsvilkårene, er Cloud-Regnskab berettiget til at bringe aftalen til ophør uden varsel og uden refusion. Kunden er forpligtet til at betale samtlige forfaldne beløb samt et engangsbeløb svarende til den resterende del af aftaleperioden.

8. Afgørelse af tvister

8.1 Parterne er enige om, at der ved fortolkning af nærværende aftale anvendes dansk ret.
8.2 I tilfælde af retslig tvist mellem parterne, skal Sø & Handelsretten i København afgøre udfaldet.